Ga naar de inhoud

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Quest Studio BVBA, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Quest Studio BVBA.

Artikel 2. Offertes en orderbevestiging

2.1. Alle offertes van Quest Studio BVBA zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd voor akkoord ondertekent en terug bezorgt aan Quest Studio BVBA. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden.

2.2. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte.

2.3. Voor alle wijzigingen in scope tijdens en/of na het traject wordt een nieuwe offerte gemaakt.

2.4. Alle prijzen zijn exclusief btw. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstige gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 3. Levering

3.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Quest Studio BVBA niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

3.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om de nodige informatie of documenten te bezorgen, om tijdig feedback te geven of indien de klant de scope van de opdracht verandert.

Artikel 4. Betalingsmodaliteiten

4.1. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Quest Studio BVBA. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Quest Studio BVBA kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

4.2. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning door Quest Studio BVBA, is de klant aan Quest Studio BVBA een nalatigheidsintrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Quest Studio BVBA zich het recht voor om de verdere uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald.

4.3. Quest Studio BVBA kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortkomend uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (bv. niet-betaling van de factuur) zonder dat de Klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. Quest Studio BVBA zal de Klant hiervan op de hoogte stellen. Quest Studio BVBA is gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen als de Klant in staat van faillissement is verklaard, een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of in staking van betaling verkeert.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1. Quest Studio BVBA verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Quest Studio BVBA is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

5.2. Quest Studio BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van het bedrijf of zijn aangestelden, behoudens in geval van bedrog. Quest Studio BVBA zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Quest Studio BVBA of een aangestelde.

5.3. De aansprakelijkheid van Quest Studio BVBA met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten. De totale aansprakelijkheid van Quest Studio BVBA, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Quest Studio BVBA werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

Artikel 6. Wederzijdse vertrouwelijkheid

6.1. Quest Studio BVBA verplicht zich tot geheimhouding van de opdrachtgever tegenover derden, van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk wordt kennisgenomen. Quest Studio BVBA neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van de opdrachtgever te beschermen. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Quest Studio BVBA aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze of prijzen van Quest Studio BVBA, dan wel zijn rapportering ter beschikking stellen.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegegens

7.1. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Quest Studio BVBA persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 8. Referentie

8.1. De klant gaat ermee akkoord dat het door Quest Studio BVBA voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van Quest Studio BVBA.

Artikel 9. Nietigheid

9.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Quest Studio BVBA en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 10.Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

10.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Quest Studio BVBA. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank

Breng je idee tot leven met onze Brewery

Tegen 2025 willen we bij Quest 5 impactorganisaties mee helpen oprichten. We hebben zelf best wel enkele ideeën, maar we zijn altijd op zoek naar ondernemers met een briljant idee om de wereld te verbeteren.

ONTDEK THE BREWERY

Laat je inspireren

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang geregeld inspirerende inzichten, tips en updates over onze studio.